Spotkaj się z Matteo Bocellim przed jego koncertem w Polsce!

Spotkaj się z Matteo Bocellim przed jego koncertem w Polsce!

Indywidualne spotkanie z idolem, chwila rozmowy, wspólne zdjęcie – to marzenie każdego fana.

Teraz jest na to szansa! Matteo Bocelli sam zaproponował konkurs, w którym wszystkie wymienione atrakcje będzie można wygrać! Na żywo włoskiego artystę posłuchamy w 2024 roku w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Bilety do nabycia na www.biletserwis.pl.

Skromny, przystojny, niebywale utalentowany i uroczy. Taki jest Matteo Bocelli. O jego charyzmie i wszechstronności mogli się już przekonać wszyscy, którzy byli na pierwszych trzech solowych koncertach w Polsce w mijającym roku oraz podczas spontanicznego występu na Rynku Głównym w Krakowie. Matteo naprawdę polubił polską publiczność, czego dowodem jest także jego planowany występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Telewizji Polsat w Chorzowie. Tam artysta zaśpiewa trzy piosenki i przywita z Polakami Nowy Rok.

Ale to nie wszystko. Matteo Bocelli sam wymyślił konkurs, w którym nagrodą dla jego fanów w Polsce będzie spotkanie z nim przed jednym z jego zaplanowanych koncertów w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. – Moglibyśmy zorganizować konkurs, w którym poprosimy ludzi o nagranie coverów moich piosenek! – mówi Bocelli junior, który na chwilę wciela się w rolę Świętego Mikołaja. Zgadza się z tym, że wyzwanie nie należy do najłatwiejszych, ale też sam nie kryje podekscytowania i już nie może się doczekać spotkania ze zwycięzcą. Zobaczcie nagranie.

Nagrania coverów piosenek należy przesyłać na adres konkurs@imprezyprestige.com do 15 stycznia 2024 roku. Spośród zgłoszeń wybrane będzie jedno – najciekawsze. Wyłoniony zwycięzca nagrodzony zostanie podwójnym zaproszeniem na koncert w jednym z miast przyszłorocznej trasy koncertowej w Polsce. Będzie miał także możliwość spotkania się bezpośredniego z artystą przed jednym z jego występów. Regulamin konkursu dostępny tutaj.

Koncerty Matteo Bocellego odbędą się w Polsce w  2024 roku:
20 czerwca – Sala Ziemi Kraków Congress Center
22 czerwca – ICE Kraków Congress Centre
27 czerwca – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Bilety można kupić na www.biletserwis.pl. Organizatorem polskiej trasy artysty jest agencja Prestige MJM.

Regulamin konkursu: REGULAMIN KONKURSU

Spotkaj się z Matteo Bocellim

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Spotkaj się z Matteo Bocellim” i jest zwany dalej: „Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest PRESTIGE MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod pocztowy 63-400 przy ul. Poznańskiej 72 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000461736, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, REGON: 300993641, NIP: 6080082025;

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook: fb/prestigemjm, stronywww.prestigemjm.com oraz wysłany jako newsletter do mediów od dnia publikacji regulaminu: tj. od dnia 21.12.2023 roku do 15.01.2024 roku.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) w konkursie można wziąć udział solo lub w parze.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) niezbędne jest posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) przedstawienie realizacji autorskiego nagrania jednego z utworów własnych Matteo Bocellego, poprzez przesłanie go w formacie mp4 lub mov na adres e-mail: konkurs@imprezyprestige.com.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
a) Podwójne zaproszenie na koncert Matteo Bocellego w Polsce. Nagrodzony sam wybierze termin spośród zaproponowanych trzech: 20 czerwca 2024 w Sali Ziemi w Poznaniu, 22 czerwca w ICE Kraków i 27 czerwca w NFM we Wrocławiu.
b) Indywidualne spotkanie z Matteo Bocellim przy okazji jednego z koncertów: 20 czerwca 2024 w Sali Ziemi w Poznaniu, 22 czerwca w ICE Kraków i 27 czerwca w NFM we Wrocławiu

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe historie.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony  mailowo w odpowiedzi na przesłanego maila konkursowego.

4. Zdobywca nagrody wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie wizerunku na stronie www.prestigemjm.com jak również na kontach społecznościowych Prestige MJM, a także partnerów medialnych koncertów Matteo Bocellego w Polsce.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.prestigemjm.com

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Komentarze: